Επί χρόνια το ελληνικό κράτος αντιμετώπιζε την ελληνική βιομηχανία ως "παρία" και φρόντιζε με κάθε ευκαιρία να το υπενθυμίζει: ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής, απουσία συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής, αντιεπενδυτικό περιβάλλον, υψηλό ενεργειακό κόστος, εχθρική γραφειοκρατία και αδειοδοτήσεις συγκροτούσαν τους "άξονες" της "αντιβιομηχανικής" πολιτικής του ελληνικού κράτους που συνετέλεσε καθοριστικά στην διαχρονική πορεία αποβιομηχάνισης και αποψίλωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας.


Τα αποτελέσματα είναι ορατά στους δείκτες που ανακοινώνει η στατιστική υπηρεσία, που καταγράφουν την πορεία απαξίωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα. Μπορεί να μπει τέλος σε αυτόν τον κατήφορο και να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια για ανάταξη του παραγωγικού ιστού;
Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Ένα πρώτο αναγκαίο αλλά όχι και ικανό βήμα γίνεται σήμερα, καθώς ξεκινά να λειτουργεί, όπως είχε δεσμευτεί η αρμόδια υφυπουργός βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη, το φόρουμ για τη βιομηχανία.
Με απλά λόγια το φόρουμ αυτό, στο οποίοι θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας, του κράτους, οι κοινωνικοί εταίροι, η αυτοδιοίκηση και οι τράπεζες, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συμβουλευτικό φορέα που θα προτείνει άμεσα και απτά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της βιομηχανίας. Παράλληλα φιλοδοξία είναι να γίνουν τα πρώτα απαραίτητα βήματα για την εκπόνηση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής και στρατηγικής, καθώς το κύριο αντικείμενο του φόρουμ θα είναι:
Πρώτον ο σχεδιασμός ενός οδικού χάρτη άμεσων δράσεων για τη βιομηχανία και
Δεύτερον η κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων της ελληνικής βιομηχανίας.
Βασικός στόχος αυτής της θεσμοθετημένης συνεργασίας θα είναι η συστηματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας, μέσω της εκπόνησης ενός προγράμματος άμεσων ενεργειών, που θα προσδιοριστεί με την τριμερή συνεργασία της πολιτείας, των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
Και το κυριότερο: το φόρουμ καλείται μέσα σε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα να παρουσιάσει συγκεκριμένο έργο καταθέτοντας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου το συγκεκριμένο Σχέδιο Άμεσων Ενεργειών για τη Βιομηχανία (ΣΑΕΒ).
Πως θα λειτουργεί
Το φόρουμ συγκροτείται από την κ. Τζάκρη με την εντολή να καταστρωθεί ένα συγκεκριμένο Σχέδιο Άμεσων Ενεργειών για τη Βιομηχανία. Το Φόρουμ θα στελεχώνεται από ομάδες εργασίας στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη του κρατικού μηχανισμού, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Παράλληλα θα δημιουργηθεί η Task Force βιομηχανίας η οποία θα αποτελείται από μια συντονιστική επιτροπή και 6 τεχνικές υποομάδες, οι οποίες θα είναι:
Α. Ομάδα ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, που μπορούν να δημιουργήσουν σταθερές θέσεις εργασίας και να αντέχουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα δημιουργίας αλυσίδων αξίας. Η ομάδα προσδιορισμού κλάδων θα ιεραρχήσει τους κλάδους με βάση τις δυνατότητες ανάπτυξης, τα υφιστάμενα προβλήματα και τις διεθνείς συνθήκες σε κάθε κλάδο. Τα κριτήρια ιεράρχησης θα περιλαμβάνουν επίσης τις εξαγωγές, την προστιθέμενη αξία, τη συνεισφορά σε θέσεις εργασίας, την ανταγωνιστικότητα, τις οικονομίες κλίμακας και άλλα, ώστε να αναγνωρισθούν οι κλάδοι που έχουν πραγματικά μεγάλο αποτύπωμα στην οικονομία και την κοινωνία, διαχρονικά.
Οι τομείς που θα επιλεγούν θα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες που θα στηριχθεί η προσπάθεια της χώρας μας για παραγωγική ανασυγκρότηση. Ιδιαίτερα ο τομέας της βιομηχανίας τροφίμων, που βασίζεται στην ελληνική παραγωγή, μπορεί να αποτελέσει το παράδειγμα ενός τέτοιου τομέα. Επίσης παραδείγματα αποτελούν οι τομείς των μετάλλων και μεταλλικών κατασκευών, των δομικών υλικών, των πλαστικών και των χημικών, των φαρμάκων, η εφοδιαστική αλυσίδα, η δημιουργική βιομηχανία, οι νέες τεχνολογίες και άλλοι.
Β. Ομάδα διασύνδεσης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Στόχος της ομάδας είναι να προσδιορίσει δράσεις για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Η ομάδα θα προχωρήσει σε προτάσεις για την άμεση αξιοποίηση προτάσεων και προγραμμάτων φορέων καινοτομίας (ερευνητικά κέντρα, εξειδικευμένους φορείς όπως ΕΒΕΤΑΜ κλπ) από τη βιομηχανία, καθώς και θα προσδιορίσει τα εμπόδια που υφίστανται σε μία τέτοια κατεύθυνση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δραστηριότητες και υποδομές Έρευνας και Ανάπτυξης έχουν πολλές βιομηχανικές / μεταποιητικές μονάδες στην Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να εξεταστεί πως μπορούν πρακτικά να υποστηριχθούν και να χρηματοδοτηθούν ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις δαπάνες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της χώρας και να παραχθούν μετρήσιμα αποτελέσματα
Γ. Ομάδα ενίσχυσης ΜμΕ
Οι Μικρομεσαίες Μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μεταποιητικής βιομηχανίας. Θα προσδιοριστούν άμεσα μέτρα για την οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία. Θα προσδιοριστούν δράσεις ιδιαίτερα για αυτές που έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα και ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ παράλληλα βασίζονται σε εγγενή πλεονεκτήματα. Παράλληλα θα εξετασθούν δράσεις για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοσθεί στο νέο ταχύτατα εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.
Δ. Ομάδα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η ομάδα θα προχωρήσει στον προσδιορισμό δράσεων και μέτρων πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Σημαντικός παράγοντας κόστους της βιομηχανίας αποτελεί η κατανάλωση ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία. Η ομάδα θα προσδιορίσει άμεσες δράσεις και εργαλεία με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας, σημαντικού παράγοντα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.
Ε. Ομάδα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Για την ανάκαμψη της βιομηχανίας θα πρέπει να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα διασφαλίζουν την επαρκή χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων, των σχεδίων αναδιάρθρωσης, αλλά και τη γενικότερη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας. Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ομάδα αυτή, καθώς θα πρέπει να εξετασθεί η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων προσανατολισμένων στην ελληνική πραγματικότητα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα χρόνια της κρίσης. Η ομάδα θα επεξεργαστεί χρηματοδοτικά εργαλεία, πέραν του ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών τραπεζών, που θα υποστηρίξουν άμεσα τον κλάδο της μεταποίησης της χώρας μας και θα συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Παράλληλα η ομάδα θα εστιάσει κυρίως στην ενθάρρυνση επενδύσεων και θα εξετάσει τους τρόπους προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε τομείς με ισχυρό τεχνολογικό προσανατολισμό και αυξανόμενη ζήτηση στις διεθνείς αγορές.
ΣΤ. Ομάδα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η δημιουργία και διατήρηση ενός απλού, σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι κρίσιμος παράγοντας γενικά για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αλλά και ειδικά για την αναστροφή της από-βιομηχάνισης της Ελλάδας. Η ομάδα θα ασχοληθεί με την επεξεργασία προτάσεων για την άρση διοικητικών εμποδίων, για τη βελτίωση της διαδικασίας αδειοδότησης, για επίλυση θεμάτων που αφορούν βιομηχανικά πάρκα και τα πάρκα εφοδιαστικής αλυσίδας, για θέματα εποπτείας της αγοράς, για τα θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος και ενέργειας.
Συμμετέχοντες
Στις ομάδες εργασίας του ΣΑΕΒ θα συμμετάσχουν από την πλευρά του κράτους τα υπουργεία Οικονομίας Ανάπτυξης Τουρισμού, Περιβάλλοντος Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Από τους επιχειρηματικούς κλάδους θα συμμετάσχουν ο ΣΕΒ, οι περιφερειακές Ενώσεις Κλάδων Βιομηχανίας και η ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας).
Από τους κοινωνικούς εταίρους θα συμμετάσχουν η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ.
Τέλος θα συμμετάσχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και από τον τραπεζικό τομέα η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

 capital.gr
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου