Η νέα εταιρεία, που προέκυψε από τις συνεχείς διαβουλεύσεις μηνών ανάμεσα στην Μαρινόπουλος, την Σκλαβενίτης και τις τράπεζες, και η οποία κρίνεται οριστικά από τη δικαιοσύνη στις 19 Οκτωβρίου, ονομάζεται «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» και έχει καταγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει κατατεθεί προβλέπονται συνεχείς αυξήσεις κύκλου εργασιών.
Έτσι το δεύτερο έτος, ο συνολικός κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 17%, το τρίτο έτος αναμένεται ετήσια αύξηση 9% στον συνολικό κύκλο εργασιών, το τέταρτο και πέμπτο έτος αναμένεται ετήσια αύξηση 2%, το έκτο και έβδομο έτος αναμένεται αύξηση 1% και από το όγδοο έτος και έπειτα εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει σταθερός στα επίπεδα του έβδομου έτους μέχρι και τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή σε 1,39 δισ. ευρώ ετησίως.
Θετικά καθαρά αποτελέσματα αναμένονται από το τέταρτο έτος με πρόβλεψη για κέρδη μετά από φόρους 281.000 ευρώ. Το πρώτο έτος αρχίζει με πρόβλεψη καθαρών ζημιών 82,78 εκατ. ευρώ. Το 21ο έτος γίνεται η πρόβλεψη για καθαρά κέρδη 22,19 εκατ. ευρώ.
Λειτουργική κερδοφορία αναμένεται σε όρους κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων από το δεύτερο έτος, στα 6,23 εκατ. ευρώ, ενώ από το έβδομο έτος αναμένεται αυτά να σταθεροποιηθούν σε 48,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

ΠΗΓΗ
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου