ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |


ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ.
Συ­νε­δρί­α­σε η Πο­λι­τι­κή Γραμ­μα­τεία της ΛΑΕ και συ­ζή­τη­σε για το προ­ω­θού­με­νο, από την κυ­βέρ­νη­ση και το κουαρ­τέ­το, νέο, εφαρ­μο­στι­κό του 3ου μνη­μο­νί­ου, αντι­λαϊ­κό πα­κέ­το μέ­τρων, καθώς και για το προ­σφυ­γι­κό.
Η Π.Γ. της ΛΑΕ εκτί­μη­σε ότι η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ, υπο­χω­ρώ­ντας συ­νε­χώς στις απαι­τή­σεις του κουαρ­τέ­του των υπαλ­λή­λων των ΕΕ - ΔΝΤ, έχει ήδη συμ­φω­νή­σει και θα προ­ω­θή­σει, ακόμα και μέσα στη Με­γά­λη Βδο­μά­δα για να μειώ­σει τις κοι­νω­νι­κές αντι­δρά­σεις, πολύ χει­ρό­τε­ρες, από τις αρ­χι­κές αντι­κοι­νω­νι­κές προ­τά­σεις της.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, η κυ­βέρ­νη­ση συμ­φώ­νη­σε και θα προ­ω­θή­σει ακόμα μι­κρό­τε­ρη εθνι­κή σύ­ντα­ξη, κυ­ριο­λε­κτι­κά πεί­νας, δρα­στι­κές πε­ρι­κο­πές 20% - 30% στις νέες συ­νά­ξεις, αλλά και - με διά­φο­ρους τρό­πους - στις κα­τα­βαλ­λό­με­νες κύ­ριες συ­ντά­ξεις, μειώ­σεις μέχρι 40% στις επι­κου­ρι­κές, τις εφά­παξ πα­ρο­χές και τα με­ρί­σμα­τα του Με­το­χι­κού Τα­μεί­ου δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων, καθώς και τη με­τα­τρο­πή του δη­μό­σιου, κα­θο­λι­κού, ανα­δια­νε­μη­τι­κού χα­ρα­χτή­ρα της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης σε κε­φα­λαιο­ποι­η­τι­κό – ατο­μι­κό.
Η κυ­βέρ­νη­ση, επί­σης, έχει ήδη συμ­φω­νή­σει με το κουαρ­τέ­το και προ­ω­θεί νέα φο­ρο­λε­η­λα­σία μι­σθών, συ­ντά­ξε­ων και συ­νο­λι­κά των λαϊ­κών ει­σο­δη­μά­των, εξό­ντω­ση του επαγ­γελ­μα­τι­κού κό­σμου και της μι­κρο­με­σαί­ας αγρο­τιάς και ολο­κλη­ρω­τι­κό ξε­πού­λη­μα της ενα­πο­μεί­να­σας δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας, μέσω του νέου υπέρ – Τα­μεί­ου, ενώ βρί­σκε­ται λίγο πριν την ορι­στι­κή συμ­φω­νία για την εκ­χώ­ρη­ση όλων, σχε­δόν, των κόκ­κι­νων στε­γα­στι­κών δα­νεί­ων και των κόκ­κι­νων δα­νεί­ων μι­κρο­με­σαί­ων και με­γά­λων επι­χει­ρή­σε­ων σε κερ­δο­σκο­πι­κά κε­φά­λαια.
Η Π.Γ. της ΛΑΕ εκτί­μη­σε ότι η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ, ο ίδιος ο Πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας και όλο το μνη­μο­νια­κό μπλοκ πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων έχουν εγκλη­μα­τι­κές πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νες, γιατί απο­δέ­χτη­καν την επαί­σχυ­ντη συμ­φω­νία ΕΕ – Τουρ­κί­ας, που πα­ρα­βιά­ζει τη διε­θνή νο­μι­μό­τη­τα για τους πρό­σφυ­γες, κλεί­νει γι΄αυ­τούς τα σύ­νο­ρα στα Βαλ­κά­νια και την Ευ­ρώ­πη, με­τα­τρέ­πει τη χώρα μας σε απέ­ρα­ντο στρα­τό­πε­δο συ­γκέ­ντρω­σης προ­σφύ­γων και ανα­κη­ρύσ­σει το ΝΑΤΟ σε γε­νι­κό δερ­βέ­να­γα στο Αι­γαίο, με σο­βα­ρές επι­πτώ­σεις στα κυ­ριαρ­χι­κά δι­καιώ­μα­τα της χώρας μας.
Η Π.Γ. της ΛΑΕ χαι­ρε­τί­ζει την αλ­λη­λεγ­γύη που επι­δει­κνύ­ει στους πρό­σφυ­γες ο ελ­λη­νι­κός λαός, ο οποί­ος γρά­φει μία από τις λα­μπρό­τε­ρες σε­λί­δες της ιστο­ρί­ας του, και τον καλεί να συμ­με­τά­σχει σε ένα με­γά­λο, αντι­πο­λε­μι­κό, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό, αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα, για ανοι­χτά σύ­νο­ρα στους πρό­σφυ­γες, για εφαρ­μο­γή των Διε­θνών Συμ­βά­σε­ων, για αν­θρώ­πι­νες συν­θή­κες φι­λο­ξε­νί­ας των προ­σφύ­γων στη χώρα μας και ενά­ντια στην πα­ρου­σία του ΝΑΤΟ στο Αι­γαίο.
Η Π.Γ. της ΛΑΕ καλεί τα μέλη και τους φί­λους της, σε όλη την Ελ­λά­δα, να συμ­βάλ­λουν με όλες τους τις δυ­νά­μεις σε ένα παλ­λαϊ­κό ξε­ση­κω­μό, ενά­ντια στα προ­ω­θού­με­να αν­θρω­πο­κτό­να μέτρα κυ­βέρ­νη­σης και δα­νει­στών και με στόχο την από­συρ­ση τους. Καλεί, επί­σης, τους ερ­γα­ζό­με­νους, συ­ντα­ξιού­χους, ανέρ­γους, νέους, μι­κρο­με­σαί­ους επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες και αγρό­τες να συ­νε­νω­θούν σε ένα ευ­ρύ­τα­το μέ­τω­πο συ­ντο­νι­σμέ­νων και κλι­μα­κού­με­νων ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών αγώ­νων, που θα σα­ρώ­σει τα αντι­λαϊ­κά μέτρα, τα μνη­μό­νια, την κυ­βέρ­νη­ση και όλο το μνη­μο­νια­κό πο­λι­τι­κό μπλοκ που τα ψη­φί­ζει, τα υπη­ρε­τεί και τα στη­ρί­ζει.
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου